Email

Vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm nuôi cấy tế bào

Nuôi cấy tế bào đề cập đến quá trình phát triển và duy trì tế bào trong điều kiện nhân tạo trong môi trường phòng thí nghiệm. Quá trình này rất cần thiết cho nhiều ứng dụng khoa học và y tế, từ nghiên cứu về cơ chế bệnh tật đến phát triển thuốc và kỹ thuật mô. Trong nuôi cấy tế bào, các tế bào được giữ trong môi trường vô trùng trong điều kiện được kiểm soát và cung cấp các chất dinh dưỡng và các yếu tố tăng trưởng cần thiết cho sự sống còn và tăng sinh của chúng. Nuôi cấy tế bào có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm mô động vật, tế bào chính và dòng tế bào. Việc sử dụng nuôi cấy tế bào đã Cách Mạng hóa nghiên cứu y sinh trong những thập kỷ gần đây, cho phép các nhà khoa học nghiên cứu các quá trình tế bào phức tạp và phát triển các phương pháp điều trị mới cho bệnh.


Cell Culture Laboratory Consumables


Yikang Med Cung Cấp Các giếng đĩa và đĩa nuôi cấy khác nhau. Chẳng hạn như 6 đĩa tốt, 12 đĩa tốt, đĩa văn hóa, v. v.


Cell Culture Laboratory Consumables